1. Kupující je povinen si před prvním použitím dodaného zboží náležitě prostudovat především návod k obsluze, návod k montáži, záruční podmínky a důsledně se jimi řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že nesprávným použitím či používáním dodaného zboží nebo jeho nesprávnou montáží dodané zboží poškodí. V takovém případě nepůjde o vadu, za kterou by měl prodávající zodpovídat.

2. Délka záruční doby je uvedena u každého nabízeného zboží v jeho popisu. Tato záruční doba běží ode dne odevzdání zboží a bylo-li zboží odesláno podle smlouvy, běží od doby dojití do místa určení. Jestliže k danému zboží (výrobku) bude existovat záruční list, bude vystaven ke dni jeho prodeje a potvrzený bude předán či zaslán kupujícímu.

3. Práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v sjednaném množství, jakosti (míře či hmotnosti) a provedení. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

5. Pokud bude chybět ujednání o jakosti nebo o provedení zboží, tak je prodávající povinen dodat takové zboží, jež má vlastnosti, které lze u tohoto zboží obvykle očekávat nebo které prodávající nebo výrobce popsal ve své nabídce.

6. Pokud má zboží odpovídat jakostí nebo svým provedením smluvenému vzorku nebo smluvené předloze, pak je povinností prodávajícího dodat zboží, které tomuto vzorku či předloze odpovídá.

7. Prodávající zodpovídá za to, že jím nabízené zboží vyhovuje požadavkům vyplývajícím z právních předpisů.

8. Kupující je povinen užívat dodané zboží jen k účelu, ke kterému je určeno nebo ke kterému se obvykle užívá. Prodávající nezodpovídá za vady, které se vyskytnou na zboží v důsledku jeho nesprávného použití nebo po použití k jinému než určenému nebo obvyklému účelu anebo jeho nesprávnou montáží a dále za vady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávnou péčí o dodané zboží.

9. Pokud se v záruční době na dodaném zboží vyskytne vada či vady, za které bude prodávající zodpovídat, je kupující povinen včas prodávajícímu tuto vadu či vady písemně oznámit a umožnit mu provést prohlídku zboží pro účely posouzení vytčené vady či vad a poskytnout mu k tomu veškerou nezbytnou součinnost.